• Witaj w Domoz

  • Mój koszyk 0 produktów: 0,00 zł

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOMOZ.PL


DEFINICJE

Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego Domoz.pl

Sprzedawca” - DOMOZ sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, przy ul. Olęderska 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000415703, o kapitale zakładowym w wysokości 30.000,00 zł posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8792667639,

Sklep” – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem internetowym www.domoz.pl, której administratorem jest Sprzedawca;

Towar” – oznacza produkt oferowany przez Sprzedawcę poprzez Sklep;

Kupujący” – oznacza osobę korzystającą ze Sklepu;

Dni robocze” - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 

I. WARUNKI OGÓLNE

 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego w zakresie zakupu Towarów poprzez Sklep.

 1.2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów poprzez Sklep na zasadach określonych w Regulaminie. Szczegółowe informacje na temat warunków sprzedaży i dostawy wybranego Towaru lub wybranej kategorii Towarów mogą znajdować się również na stronach Sklepu zawierających opis danego Towaru.

 1.3. Korzystać ze Sklepu może: 

 a) Kupujący będący osobą prawną (lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną) – poprzez swojego należycie umocowanego reprezentanta,

 b) Kupujący będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

 c) Kupujący będący osobą fizyczną nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych – wyłącznie za zgodą oraz pod nadzorem swojego przedstawiciela ustawowego.

 1.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia korzystania ze Sklepu przez Kupującego od przedstawienia dokumentu lub innego dowodu potwierdzającego umocowanie reprezentanta lub zgodę przedstawiciela ustawowego - w przypadkach wskazanych w pkt 1.3. lit. a) i c) powyżej.

 1.5. Korzystanie ze Sklepu w jakimkolwiek innym celu i w jakiejkolwiek formie innej niż wskazana w niniejszym Regulaminie dozwolone jest jedynie za wiedzą i zgodą Sprzedawcy.

 1.6. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych:

 a) oprogramowanie: system operacyjny win95 ,98, Me, 2000, XP, Linux, Mac Os; przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższej, Netscape w wersji 6 lub wyższej, Mozilla lub Firefox, Opera w wersji 6 lub wyższej; lub dowolna inna przeglądarka graficzna posiadająca obsługę JavaScript, plików cookie oraz arkuszy styli CSS. W przeglądarce powinna być aktywna funkcja obsługi plików cookie oraz skryptów JavaScript.

 b) wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu, pamięć RAM: 64MB procesor Pentium 100, karta graficzna obsługująca rozdzielczość 640x480.

 1.7. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest dokonanie rejestracji poprzez:

 a) akceptację postanowień Regulaminu,

 b) podanie danych w postaci adresu e-mail i wybranego przez Kupującego hasła oraz

 c) podanie danych w postaci imienia, nazwiska, danych teleadresowych,

 d) wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości handlowych (newsletterów, życzeń, katalogów, itp.) drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail (opcjonalnie).

1.8. Konto Kupującego powstałe w wyniku rejestracji jest prowadzone bezterminowo. Kupujący ma prawo do rezygnacji z konta w Sklepie poprzez wysłanie stosownej informacji na adres sklep@domoz.pl. Konto zostanie usunięte przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż w terminie 14 dni od realizacji ostatniego zamówienia.

 

II. ZAMÓWIENIA

 2.1. Umowa sprzedaży Towaru z asortymentu Sklepu jest zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym poprzez złożenie i przyjęcie zamówienia. Informacje na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 2.2. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie przez Kupującego elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.domoz.pl w zakładce pod adresem www.domoz.pl/checkout/onepage/. Złożenie zamówienia wymaga podania lub potwierdzenia w formularzu następujących danych: ilość i rodzaj zamawianego Towaru, imię, nazwisko, adres email, adres do wysyłki Towaru, wybrany sposób wysyłki Towaru oraz sposób płatności.

 2.3. Złożenie zamówienia następuje z chwilą zarejestrowania wiadomości email Kupującego przez serwer Sklepu.

 2.4. Przyjęcie zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości z adresu Sklepu sklep@domoz.pl na adres email Kupującego podany w formularzu zamówienia. Wiadomość email zawierać będzie następujące dane: ilość, rodzaj i cena zamówionych Towarów, koszty przesyłki oraz sposób dostawy oraz inne dane wymagane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 2.5. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru następuje z chwilą zarejestrowania wiadomości email z przyjęciem zamówienia przez serwer obsługujący adres email Kupującego, stosownie do art. 61 §2 kodeksu cywilnego.

 2.6. Wiadomość email zawierająca przyjęcie zamówienia wysyłana jest przez Sklep w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Nieotrzymanie przez Kupującego wiadomości email z przyjęciem zamówienia w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia oznacza, że Sprzedawca odrzucił zamówienie Kupującego.

 2.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania przyjęcia zamówienia bądź wstrzymania wysyłki Towaru w przypadku błędów lub niekompletności danych podanych przez Kupującego w formularzu. O powyższych przypadkach Kupujący zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, na adres email podany w formularzu. Brak potwierdzenia prawidłowości danych przez Kupującego uprawnia Sprzedawcę do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówienia.

 2.8. Kupujący może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane, tj. gdy zamówione Towary nie zostały jeszcze wysłane przez Sprzedawcę. Powyższe uprawnienie zostaje wyłączone w stosunku do Kupujących niedokonujących zakupu jako konsumenci, którzy zamówili Towar oznaczony w Sklepie jako „na zamówienie”

 2.9. Ceny podane w Sklepie oraz w wiadomościach wysyłanych przez Sprzedawcę są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki, chyba że informacja w Sklepie wyraźnie stanowi inaczej. Koszty wysyłki określone są na stronie domoz.pl/koszty-przesyłek.

 2.10. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT (na życzenie Kupującego). Paragon (lub faktura VAT) zostanie dostarczona Kupującemu w przesyłce zawierającej zamówiony Towar.

 2.11 Jeżeli informacja na stronach Sklepu nie stanowi inaczej, Sprzedawca gwarantuje, że wszystkie Towary w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

III. PŁATNOŚCI

 3.1. Zapłata za Towar jest możliwa poprzez:

 a) dokonanie przelewu bankowego na konto Sklepu nr: 57 2490 0005 0000 4600 6574 3478 prowadzone przez Alior Bank,

 b) w momencie odbioru przesyłki kurierskiej lub pocztowej zawierającej Towar (za pobraniem),

 c) za pomocą systemu płatniczego prowadzonego przez  DialCom24 sp. z o.o. dostępnego pod adresem www.przelewy24.pl - na zasadach tam wskazanych.

 3.2. Koszty dokonania przelewu bankowego obciążają Kupującego.

 3.3 Jednocześnie wraz z zapłatą ceny za Towar Kupujący jest zobowiązany uiścić koszty przesyłki Towaru chyba, że informacje w Sklepie stanowią inaczej.

 3.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości wyboru sposobów płatności:

 a) w stosunku do określonych Towarów, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronach Sklepu, przy opisie określonego Towaru,

 b) w stosunku do Kupujących, którzy nie odebrali Towarów wysłanych do nich za pobraniem w ramach wcześniejszych zamówień,

 c) w stosunku do Kupujących, na rzecz których Sprzedawca nie zrealizował jeszcze żadnego zamówienia,

 d) w stosunku do Kupujących, którzy narazili Sprzedawcę na szkodę lub naruszyli postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 4.1. Zamówiony Towar dostarczany jest za pomocą firm kurierskich lub Poczty Polskiej (według wyboru Kupującego). Prawo do wyboru firmy kurierskiej przysługuje wyłącznie Sprzedawcy, chyba że na Stronach Sklepu nie określono inaczej.

 4.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia w stosunku do określonych Towarów możliwości wyboru sposobów dostawy, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronach Sklepu, przy opisie określonego Towaru.

 4.3. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium RP, chyba że informacja na stronie Sklepu wyraźnie stanowi inaczej.

 4.4. Jeżeli informacje na stronach Sklepu wyraźnie nie stanowią inaczej, Towar jest wysyłany:

 a) w terminie 7 dni od otrzymania przez Sklep przelewu z pełną ceną za Towar wraz z kosztami przesyłki (i ewentualnymi innymi kosztami obowiązującymi przy zakupie określonego Towaru, wskazanymi na stronie Sklepu) – w przypadku wybrania formy płatności przelewem,

 b) w terminie 7 dni od przyjęcia zamówienia – w przypadku wybrania formy płatności za pobraniem.

 4.5. W przypadku złożenia przez Kupującego jednego zamówienia na kilka Towarów, co do których na stronie Sklepu zostały wskazane różne terminy wysyłki, wszystkie Towary będą wysyłane jedną przesyłką w terminie właściwym dla Towaru o najdłuższym terminie wysyłki.

 4.6. Za dotarcie przesyłki do Kupującego uważa się jej odbiór przez Kupującego lub pierwsze jej awizowanie pod adresem wskazanym w zamówieniu.

 4.7. Termin dostawy Towaru to termin wysyłki (określony w pkt 4.4.) przedłużony o termin realizacji wysyłki, uzależniony od przewoźnika wybranego podczas składania zamówienia (Poczta Polska, firmy kurierskie). Termin realizacji wysyłek przez poszczególnych przewoźników określony jest na ich stronach internetowych.

4.8. W przypadku, gdy Towar nie dotrze do Kupującego w terminie dostawy określonym w pkt 4.7., Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu Towaru, wysyłając wiadomość email na adres Sprzedawcy zamowienia@domoz.pl. Odstąpienie z powyższej przyczyny uważa się za wiążące wyłącznie w przypadku, gdy zostanie wysłane Sprzedawcy nie później niż w dniu dotarcia przesyłki do Kupującego. Powyższe postanowienia nie ograniczają uprawnień do odstąpienia przez Kupującego od umowy na podstawie innych postanowień Regulaminu lub w przypadkach wskazanych przez przepisy prawa.

 4.9. W przypadku wysyłki Towaru za pomocą firmy kurierskiej wydanie Towaru Kupującemu następuje z chwilą przyjęcia przez Kupującego przesyłki kurierskiej za pokwitowaniem. Odpowiedzialność za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na Kupującego w momencie podpisania pokwitowania.

 4.10. W przypadku, gdy stan opakowania świadczy o możliwości uszkodzenia Towaru podczas przesyłki, jego niekompletności lub innych wadach, Kupujący powinien rozpakować Towar w obecności kuriera i sporządzić wraz z kurierem protokół szkody lub odmówić przyjęcia Towaru i podpisania pokwitowania. Niezastosowanie się do powyższych postanowień może utrudnić rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.

4.11. W przypadku, gdy wartość zamówionego Towaru przekracza 5000 zł, Sprzedawca może uzależnić przyjęcie zamówienia i wysłanie Towaru od zgody Kupującego na ubezpieczenie przesyłki oraz pokrycia przez Kupującego związanych z tym kosztów. O powyższym żądaniu Sprzedawca poinformuje przez potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

4.12. W przypadku, gdy Towar wybrany przez Kupującego oznaczony będzie w Sklepie jako „na zamówienie”, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli realizacja zamówienia nie będzie możliwa ze względu na niedostępność Towaru u dostawców Sklepu lub z innych obiektywnych przyczyn. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nastąpi w formie elektronicznej nie później niż w terminie 21 dni od daty przyjęcia zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca zwróci wszelkie wpłacone przez Kupującego kwoty w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy.

 

V. REKLAMACJE

 5.1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, że otrzymany Towar posiada wady, Kupujący może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych udzielonych przez producenta Towaru (karty gwarancyjne zostaną dostarczone wraz z Towarem) lub z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego` i złożyć w Sklepie reklamację. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Kupujących niebędących konsumentami.

 5.3. W celu złożenia reklamacji Kupujący powinien odesłać Towar przesyłką pocztową na adres Domoz Sp. z o.o. Olęderska 16, 87-100 Toruń. z dopiskiem „Reklamacja” wraz z dowodem zakupu danego Towaru w Sklepie oraz pisemną informacją o powodzie zwrotu i opisem stwierdzonych wad. Sprzedawca zastrzega, że nie będzie przyjmował reklamowanego Towaru wysłanego za pobraniem.

 5.4. Sprzedawca rozpatruje reklamację najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o sposobie jej załatwienia w formie email lub poprzez wysyłkę listu na adres, z którego nadeszła reklamacja. W przypadku, gdy Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Kupującego będącego konsumentem w terminie 14 dni od jej otrzymania, uważa się, ze uznał żądanie kupującego za uzasadnione.

 5.5. W przypadku uznania przez Sprzedawcę zasadności reklamacji, Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty odesłania Towaru bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 6.1. Kupujący zakupujący Towar jako konsument może odstąpić od umowy zakupu Towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty,, w której Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

6.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podawania przyczyny należy złożyć w formie listownej na adres Olęderska 16, 87-100 Toruń lub w formie elektronicznej sklep@domoz.pl. W przypadku odstąpienia w formie elektronicznej, Sprzedawca prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy w formie zwrotnej wiadomości email. Wzór odstąpienia od umowy jest możliwy do pobrania TUTAJ.

6.3. Kupujący jest zobowiązany do odesłania Towaru, od które zakupu odstąpił, na adres siedziby Sprzedawcy przesyłką pocztową niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Kupujący jest zobowiązany pokryć koszty zapakowania i wysyłki do Sprzedawcy Towaru, od którego zakupu odstępuje.

6.4. Sprzedawca zwraca uiszczone przez Kupującego kwoty (cenę za Towar wraz kosztami wysyłki Towaru do Kupującego) w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od odstąpieniu od umowy. Zwrot nastąpi w taki sam sposób, w jaki Kupujący dokonał płatności, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inny (bezpłatny dla Kupującego) sposób zwrotu.

6.5. Sprzedawcy przysługuje prawo do ograniczenia zwrotu kosztów wysyłki do kosztów najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.

6,6, Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia mu dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

6.7. W przypadku odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 6.8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów::

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

VII. DANE OSOBOWE

 7.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Kupujących jest firma Domoz Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ulicy Olęderska 16.

 7.2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z przygotowaniem i realizacją umowy sprzedaży Towaru, rozpatrzenia reklamacji oraz na potrzeby wykonania innych czynności przewidzianych niniejszym regulaminem. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w zakresie i celu szerszym, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę podczas korzystania ze Sklepu.

 7.3. Podanie danych osobowych przez Kupującego ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji umowy i korzystania ze Sklepu. Kupującym udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 7.4. Domoz Sp. z.o.o  informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych. Siedziba firmy to ul. Olęderska 16 87-100 Toruń.

 7.5. Państwa dane są przetwarzane w celu wykonania procesu zakupowego na podstawie art.6 ust. 1 pkt a, b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO..

 7.6. Państwa dane osobowe będą udostępnione podmiotom zewnętrznym, z którym Domoz Sp. z o.o. współpracuje w zakresie usługi dostarczenia towaru zakupionego przez Państwa..

 7.7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny wynikający z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta..

 7.8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody..

 7.9. Mają  Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa..

 7.10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Nie podanie ich będzie skutkować brakiem możliwości wykonania usługi sprzedaży.

 7.11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych..

 

VIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO SKLEPU

 8.1. Wszelkie prawa do Sklepu zastrzeżone są na rzecz Sprzedawcy, a prawa do jego elementów, w tym utworów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych i innych elementów (dalej: „Elementy Sklepu”) są zastrzeżone na rzecz Sprzedawcy lub na rzecz podmiotów, których materiały (na podstawie współpracy z Sprzedawcą) są umieszczane na stronach Sklepu.

 8.2. Zarówno Sklep, jak i Elementy Sklepu podlegają ochronie przewidzianej przez prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47poz. 211).

 8.3. Korzystanie ze Sklepu nie oznacza nabycia przez Kupujących jakichkolwiek praw do Elementów Sklepu jako utworów w rozumieniu prawa autorskiego. Kupujący mogą korzystać ze Sklepu oraz Elementów Sklepu wyłącznie w celach przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy prawa. Z zastrzeżeniem powyższego postanowienia, zabronione jest w szczególności:

 a) kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie oraz transmitowanie drogą elektroniczną lub w inny sposób Sklepu lub Elementów Sklepu, dokonywane w szczególności w celach komercyjnych,

 b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

 8.4. Dozwolone jest zamieszczanie na innych stronach internetowych odnośników prowadzących do Sklepu. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na stronach Sklepu na stronach internetowych naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

 8.5. Jakiekolwiek inne niż określone powyżej korzystanie ze Sklepu lub Elementów Sklepu bez uprzedniej wyraźnej zgody Sprzedawcy udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Sprzedawcy do Sklepu lub Elementów Sklepu będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne. W celu nabycia licencji na korzystanie z Elementów Sklepu, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości na adres: biuro@domoz.pl

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 9.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego prawa, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

9.2. Sprzedawca zastrzega, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że będą respektowane prawa nabyte przez Kupujących przed wejściem w życie tych zmian. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronach Sklepu.

9.3. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu (poza kwestiami reklamacji przesyłki lub towaru opisanymi w Regulaminie) należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres sklep@domoz.pl,.

9.4. Reklamacje zgłaszane z zachowaniem warunków określonych w pkt 9.3. będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia.

9.5. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie przesyłane w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej osoby składającej reklamację.

9.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z osobą składającą reklamację.

9.7. Postanowień Regulaminu nie stosuje się w zakresie, w jakim obowiązujące przepisy prawa odmiennie regulują prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.